Το σχολείο
Όραμα - Αξίες
Οι στόχοι μας
Ανθρώπινο Δυναμικό
Εγκαταστάσεις
Διακρίσεις
Ευρωμαϊκή Διάσταση
Εκπαίδευση
Γυμνάσιο
Ενιαίο Λύκειο
Ξένες Γλώσσες
Πληροφορική
Εργ. Φυσικών Επιστημών
Εσωτερικό Φροντιστήρο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Η σχολική ζωή
Θεατρική Ομάδα
Μουσικό Τμήμα
Ομάδα Φωτογραφίας
Τμήμα Καλλιτεχνικών
Εκδηλώσεις
Μορφωτικές Επισκέψεις
Εκδόσεις
Ανταλλαγές Μαθητών
Ακαδημία Μπάσκετ
Ακαδημία 5x5
Γονείς
Εγγραφές - Δίδακτρα
Συναντήσεις Γονέων - Εκπαιδευτικών
Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας

 

  Εγγραφές - Δίδακτρα
 
 
Η εγγραφή του μαθητή στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ γίνεται στις προθεσμίες και
υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Μαθητής που επιθυμεί να εγγραφεί στο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ μπορεί στο διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου να προεγγραφεί καταθέτοντας στη Γραμματεία του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ σχετική αίτηση και έλεγχο προόδου, που θα δείχνει τη φοίτηση και την επίδοσή του στο σχολείο που φοιτά. Η ικανοποίηση των αιτήσεων εγγραφής γίνεται
τον Ιούνιο ανάλογα με τις δυνατότητες του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ να υποδεχτεί νέους μαθητές σε κάθε τάξη. Υποχρεωτική θεωρείται για το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ η εγγραφή μαθητή για τον οποίο έχει εισπραχθεί προκαταβολή.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Η επανεγγραφή του μαθητή για την επόμενη τάξη γίνεται μέσα στις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος, εφόσον έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα του προηγούμενου σχολικού έτους.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Τα ετήσια δίδακτρα καθορίζονται κάθε χρόνο από το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ και καταβάλλονται σε δέκα (10) δόσεις, μία (1) δόση κάθε μήνα από Σεπτέμβριο έως Ιούνιο εκτός αν συμφωνηθεί αλλιώς με τον κηδεμόνα του μαθητή. Καθυστέρηση καταβολής διδάκτρων πέραν του τριμήνου συνιστά παραβίαση της συμφωνίας και επιβαρύνει τον κηδεμόνα με τους νόμιμους τόκους.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Για την εγγραφή μαθητή στο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 20% (ή 1/5)
των ετησίων διδάκτρων της τάξης του, ως αρραβώνας για τη φοίτησή του, και συμψηφίζεται με τις δύο (2) τελευταίες δόσεις των ετησίων διδάκτρων. Το ποσό αυτό υπολογίζεται ως μέρος των διδάκτρων για τους
μαθητές που θα φοιτήσουν κανονικά. Αν, όμως, κάποιος εγγεγραμμένος μαθητής είτε δεν φοιτήσει, είτε αποχωρήσει πριν λήξει το διδακτικό έτος, είτε προκαλέσει υπαιτίως την απομάκρυνσή του από το σχολείο
μας, το ποσό του <αρραβώνα> παρακρατείται από το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ως αποζημίωση για την κατάληψη της θέσης που θα είχε καταλάβει άλλος μαθητής.
 
 
 
   
   
Αρχική Αρχική Photogallery